Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา (มีขีดด้วย) เช่น 632020281-5
Password เริ่มต้น ให้ใช้รหัสนักศึกษา (มีขีดด้วย) แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว


----------->   

iLearn จะเปลี่ยนเป็นระบบ KKU Learn (Canvas by Biology KKU) เริ่มตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2565