Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา (มีขีดด้วย) เช่น 632020281-5
Password เริ่มต้น ให้ใช้รหัสนักศึกษา (มีขีดด้วย) แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

----------->   

ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ilearn จะเปลี่ยนระบบไปสู่ KKU Learn (Canvas by Biology KKU)
อาจารย์ที่ต้องการใช้งานระบบ LMS สามารถขอเปิดรายวิชาโดย email: wattana@pattanagul.com