รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
SC001001 Science from Local Wisdom - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
SC101001 [311101] Biology I - รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
SC101002 [311102] Biology Laboratory I - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
SC101007 [311107] General Biology - ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
SC101008 [311108] General Biology Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
SC101009 [311111] Biology for Physical Science - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC101010 [311112] Biology for Physical Science Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
SC101011 [311113] Biology for Agriculture I - ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC101012 [311114] Biology for Agriculture Laboratory I - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
SC101015 (EN) Biology for Health Sciences (Eng.) - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
SC101015 (TH) Biology for Health Sciences - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
SC101016 (EN) Biology for Health Sciences Laboratory (Eng.) - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
SC101016 (TH) Biology for Health Sciences Laboratory (TH) - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
SC111001 Fundamental Biology - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC111002 Fundamental Biology Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
SC112003 [311200] Research Methodology for Biological Science - รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC112009 Biological Drawing - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SC112103 Plant Morphology - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC112104 Plant Morphology Laboratory - ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC112303 [311270] Invertebrates - อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
SC112304 [311271] Invertebrates Laboratory - ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC112402 Parasitology - อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
- ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
SC112403 Parasitology Laboratory - ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC112501 [311244] Elementary Genetics - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC112502 [311245] Elementary Genetics Laboratory - ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
SC113016 Biodiversity and Conservation - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
SC113107 [311310] Plant Physiology - รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC113108 Plant Physiology Laboratory - ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
SC113205 Plant Anatomy
SC113206 Plant Anatomy Laboratory
SC113209 Agricultural Botany - ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
SC113210 Agricultural Botany Laboratory - ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
SC113307 Animal Physiology - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SC113308 Animal Physiology Laboratory - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SC113411 Histology
SC113412 Histology Laboratory
SC113601 Elementary Cytogenetics
SC113602 Elementary Cytogenetics Laboratory
SC113604 Human Genetics
SC114761 Seminar in Biology - ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC114774 Research Project in Biology - ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SC117006 Systematic Classification of Organisms
SC117101 Plant Metabolism - ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC117103 Phycology
SC117109 Taxonomy of Grasses and Sedges - ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
SC117120 Modern Methods in Plant Taxonomy
SC117132 Anatomical Systematics of Plants - ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
SC117309 Freshwater Biology
SC117320 Biology of Reptile - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
SC117891 Seminar in Biology - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC117893 Research Method in Biology
SC117894 Special Studies in Biology
SC119991 / SC119992 Dissertation Seminar I & II - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SCIUSBIO4 ปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.4 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
SCIUSBIO5 ปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.5 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SCIUSBIO6 ปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.6 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย