รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
SC101001 Biology I - รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
SC101002 Biology Laboratory I - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC101007 General Biology - ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
SC101008 General Biology Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC101009 Biology for Physical Science - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC101010 Biology for Physical Science Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC101011 Biology for Agriculture I - ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC101012 Biology for Agriculture Laboratory I - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC101015 (EN) Biology for Health Sciences (Eng.) - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
SC101015 (TH) Biology for Health Sciences - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC101016 (EN) Biology for Health Sciences Laboratory (Eng.) - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC101016 (TH) Biology for Health Sciences Laboratory (TH) - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC111001 Fundamental Biology - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC111002 Fundamental Biology Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
SC112003 Research Methodology for Biological Science - รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC112103 Plant Morphology - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC112104 Plant Morphology Laboratory - ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC112303 Invertebrates - อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
SC112304 Invertebrates Laboratory - ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC112402 Parasitology - อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
- ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
SC112403 Parasitology Laboratory - ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
- อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
SC112501 Elementary Genetics - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC112502 Elementary Genetics Laboratory - ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
SC113016 Biodiversity and Conservation
SC113107 Plant Physiology
SC113108 Plant Physiology Laboratory
SC113205 Plant Anatomy
SC113206 Plant Anatomy Laboratory
SC113209 Agricultural Botany
SC113210 Agricultural Botany Laboratory
SC113307 Animal Physiology
SC113308 Animal Physiology Laboratory
SC113411 Histology
SC113412 Histology Laboratory
SC113601 Elementary Cytogenetics
SC113602 Elementary Cytogenetics Laboratory
SC113604 Human Genetics
SC114761 Seminar in Biology
SC114774 Research Project in Biology
SCIUSBIO4 ปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.4 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SCIUSBIO5 ปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.5 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SCIUSBIO6 ปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.6 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย