รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
SC101003 Biology II - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC101004 Biology II Laboratory - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- อ.ดร. ทศพล เตโช
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC101013 Biology for Agriculture II - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
SC101014 Biology for Agriculture II Laboratory - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- อ.ดร. ทศพล เตโช
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC111101 General Botany - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
SC111102 General Botany Laboratory - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
SC111301 General Zoology - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC111302 General Zoology Laboratory - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC112011 Field Biology - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC112012 Field Biology Laboratory - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC112105 Plant Taxonomy - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
SC112106 Plant Taxonomy Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC112305 Vertebrates - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
SC112306 Vertebrates Laboratory - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC112501 Elemenaty Genetics - ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC113004 Techniques in Biology - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
SC113017 Paleobiology - ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC113407 Herpetology - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
SC113409 Animal Behavior - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC113413 Basic Immunology - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SC114007 Evolution - ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
SC114008 Developmental Biology - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC114774 Research Project in Biology - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
SC117104 Phytogeography - อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC117321 Ornithology - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
SC623303 Statistical Information for Strategic Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
SC623404 Enterprise Data Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล