รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
SC101001 Biology I - ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
SC101002 Biology Laboratory I - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC101007 General Biology - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
SC101008 General Biology Laboratory - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC101009 Biology for Physical Science - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
SC101010 Biology for Physical Science Laboratory - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC101011 Biology for Agriculture I - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC101012 Biology for Agriculture Laboratory I - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC101015_EN Biology for Health Sciences (EN) - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC101015_TH Biology for Health Sciences (TH) - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC101016_EN Biology for Health Sciences Laboratory (EN) - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC101016_TH Biology for Health Sciences Laboratory (TH) - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC111001 Fundamental Biology - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
SC111002 Fundamental Biology Laboratory - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- ผศ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
SC112003 Research Method for Biological Science - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
SC112009 Biological Drawing - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
SC112103 Plant Morphology - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC112104 Plant Morphology Laboratory - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC112303 Invertebrates - ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC112304 Invertebrates Laboratory - ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC112502 (311245) Elementary Genetics Laboratory - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
SC113016 Biodiversity and Conservation - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC113107 Plant Physiology - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC113108 Plant Physiology Laboratory - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
SC113307 Animal Physiology - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC113308 Animal Physiology Laboratory - อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC114761 Seminar in Biology - ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC114774 Research Project in Biology - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
SC117101 Plant Metabolism - ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
SC117108 Taxonomy of Legumes - อ.ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
SC117320 Biology of Reptile - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
SC117893 Research Method in Biology - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
SC623301 Knowledge Management and Innovation - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
SC624304 Customer Relationship Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
SCIUSBIO4 ปฏิบัติการชีววิทยา ม.4 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
SCIUSBIO5 ปฏิบัติการชีววิทยา ม.5 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย
SCIUSBIO6 ปฏิบัติการชีววิทยา ม.6 - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย